Xử lý nước
Giải quyết các vấn đề về môi trường như lĩnh vực lọc sạch nước thải buộc phải xả ra ngoài
.

Xử lý không khí
Loại bỏ mùi hôi, chất dạng hạt, chất độc
ở chất bán dẫn/màn hình và hyđrocacbon
.

O&M / Vận hành thử
Xây dựng nền tảng cho ngành môi trường
theo hình thức của các nước tiên tiến đem lại hiệu suất cao với chi phí thấp

Tình trạng giấy chứng nhận
Xây dựng nền tảng cho dự án về môi trường
theo hình thức của các nước tiên tiến đem lại hiệu suất cao và chi phí thấp

Giới thiệu sản phẩm
Lĩnh vực xử lý nước / Lĩnh vực xử lý không khí
.

Thành tích chủ yếu
Công ty Entech Enc chuyên về thiết bị máy móc môi trường tổng hợp chiến thắng bằng năng lực công nghệ và suy nghĩ sáng tạo